leden-březen:      
Út, Čt, Pá: 9-12      
St: 9-12 a 13-16      
duben-květen:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
So: 9-12      
Ne: 13-16      
červen:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
červenec-srpen:      
Po-Ne: 9-16 (St do 17)      
září:      
Út-Ne: 9-16 (St do 17)      
říjen-prosinec:      
Út-Pá: 9-12 a 13-16      
Ne: 13-16      

 

Nové přírůstky

 

 

 

Tenkrát v sedlčanech – kopie Jaroslav Nádvorník: Tenkrát v Sedlčanech. Městské muzeum Sedlčany, 2015 a 2016

Publikace prostřednictvím kouzla starých pohlednic přibližuje život v maloměstských Sedlčanech v obdobích rakousko-uherské monarchie, za první republiky s přesahem do let válečných i do doby po roce 1948.

Je určena širší veřejnosti a neklade si za cíl být přesným faktografickým pramenem – vzpomínky na tutéž událost mohou být nahlíženy z různých úhlů. Ale chce se stát jednou z publikací, ze které si můžeme udělat obrázek o životě našich předků a která potěší chvilkami napětí i humoru…Československá válečná armáda – kopie Josef Fetka: Československá válečná armáda 1918 – 1939. Mladá fronta, 2015

Po více než čtyřiceti letech se konečně dočkala knižního vydání jedinečná práce věnovaná československé armádě v letech 1918 až 1939 s hlavním důrazem na válečné přípravy ve 30. letech minulého století. Napsal ji přímý účastník tehdejších událostí, plukovník generálního štábu Josef Fetka (1897–1975), který čerpal jak z dochovaných dokumentů, tak ze svých vzpomínek a osobních poznámek. Rukopis byl dokončen již v první polovině 70. let 20. století, k jeho otištění však za tehdejších poměrů nedošlo a dochoval se pouze v rodinném archivu. Informační hodnotu práce podstatně zvyšují korekce a vysvětlující poznámky předního odborníka na historii čs. branné moci Pavla Šrámka. Přepracovány byly také textové a mapové přílohy a do knihy byla navíc zařazena obrazová příloha, kterou původní rukopis postrádal.Od Palckého k Benešovi – kopie Eva Hahnová: Od Palackého k Benešovi. Academia, 2015

Jaký byl obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století, kdy byly české země oblíbené, někdy dokonce uctívané jako „srdce Germánie“? Jakou roli sehrály tyto texty v německých a českých dějinách? Odpověď nabízí antologie sto šedesáti dokumentů z historicko-politické literatury, publicistiky, politických projevů, programů, prohlášení či usnesení, ale i z diplomatických zpráv nebo memoárů od roku 1848 až po současnost.
Texty jsou většinou poprvé přeloženy do češtiny a vybaveny historickým osvětlením kontextu jejich vzniku a obsahové náplně. Přinášejí nejen nové historické poznatky, ale přispějí i k neutuchajícím debatám o česko-německých vztazích.Ženy a děti ve dvorské společnosti – kopie Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2015

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní.
Cílem této kolektivní monografie je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.Český lidový a církevní rok – kopie Alena Vondrušková: Český lidový a církevní rok. Moba, 2015

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď s liturgickým kalendářem (např. Velikonoce, Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Dozvíme se mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. Součástí publikace je také přehled významných světic a světců.Řemesla a výroba – kopie Vlastimil Vondruška, Alena Vondrušková: Řemesla a výroba. Vyšehrad, 2015

Jednotlivé kapitoly, rozdělené podle surovin a zpracovávaných materiálů, popisují nejen základní řemeslnické technologie, ale i organizaci výroby v cechu i mimo něj. Všímají si postavení mistrů a tovaryšů, rozebírají dobové právní systémy a obecné hospodářské souvislosti řemeslnické výroby. Výklad je doplněn barvitými citacemi z dobových pramenů. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií.Jakub Jan Ryba – kopie Ivana Hoyerová: Jakub Jan Ryba. Praga Mystica s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem, 2015

Velká celobarevná monografie srozumitelně a přehledně představuje široký záběr Rybovy tvorby – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník. Pochopitelně nechybí podrobné pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha je protkána mnoha Rybovými citáty, které jsou často až neuvěřitelně aktuální. Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích až do současnosti. V knize jsou vytvořeny 2 podrobné rodokmeny – Rybových předků a Rybových potomků. Závěr knihy je věnován jeho odkazu a upozorňuje na místa s Rybou spjatá, která je dodnes možné navštívit.


TOPlist        2013  ©  Městské muzeum Sedlčany     Přihlásit se